PLC LS – Hướng dẫn Upload, Download chương trình PLC Master K200S, K80S, K120S, K300S

#PLC_LS #Huong_dan_upload_PLC #PLC_Master_K

Hướng dẫn kết nối PLC Master K200S, K120S, K80S, K10S1, K300S với máy tính để Upload, Download chương trình, reset lỗi, Clear Alarm, Online và test I/O, test Relay của PLC.

Video chi tiết, có minh hoạ bằng tiếng Việt. Do đội nghũ Kỹ sư hàng đầu của MegaTV biên soạn.

Tác giả: TruongVu of MegaTV

Âm nhạc: bensound.com