Tài liệu hướng dẫn sử dụng Biến tần Mitsubishi FR-D700 Tiếng Việt

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Biến tần Mitsubishi FR-D700 Tiếng Việt bản rút gọn các thông số do MegaTV biên soạn:

Link: https://drive.google.com/file/d/1uhYK5Co69EnHUKoK9G9BB0AAlIvwgD8F/