SIEMENS OLM OPTICAL PROFIBUS Operating Manual

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Bộ chuyển đổi cáp quang Optical – Profibus  OLM Siemens – SIEMENS OLM OPTICAL PROFIBUS Operating Manual

Sử dụng cho các mã hàng:

SIMATIC NET OLM / P11 V4.0 6GK1 503-2CA00

SIMATIC NET OLM / P12 V4.0 6GK1 503-3CA00

SIMATIC NET OLM / P22 V4.0 6GK1 503-4CA00

SIMATIC NET OLM / G11 V4.0 6GK1 503-2CB00

SIMATIC NET OLM / G12 V4.0 6GK1 503-3CB00

SIMATIC NET OLM / G22 V4.0 6GK1 503-4CB00

SIMATIC NET OLM / G12-EEC V4.0 6GK1 503-3CD00

SIMATIC NET OLM / G11-1300 V4.0 6GK1 503-2CC00

SIMATIC NET OLM / G12-1300 V4.0 6GK1 503-3CC00

Link download: https://drive.google.com/open?id=1kGFDUVqoNHeT1HEAdgAwTbQCvm_SMN6x