Phần mềm Servo Mitsubishi SETUP81E MR-J2, MR-H, MR-J2A, MR-J2C

Download Phần mềm kết nối Servo Mitsubishi MR-J2, MR-H, MR-J2A, MR-J2C với máy tính: SETUP81E

Sử dụng cho các dòng Servo của Mitsubishi:

  • MR-J2-A, MR-J2-B, MR-J2-C, MR-J2-03A5, MR-J2-03B5, MR-J2-03C5
  • MR-C
  • MR-HA(N), MR-HB(N), MR-HAC(N), MR-H-TN
  • MR-J2A-XA
  • MR-J2C-S100

Link Download Setup81E: https://drive.google.com/open?id=1zeGYRtm-SnQWlFeYg7uZGTic20Jf75uH