Phần mềm Motrona CT150 setting thông số bộ Dao cắt

Phần mềm cài đặt thông số và hiệu chỉnh độ chính xác cho Bộ điều khiển dao cắt quay tự động Motrona CT150:

Motrona CT150 Setup Software Downloadhttps://drive.google.com/open?id=1f-MoIRCB9L3BU7mRYa6ShQemBbBE2_iG