Hướng dẫn xử lý dữ liệu thông qua mô đun truyền thông PLC Mitsubishi FX Series

Hướng dẫn xử lý dữ liệu thông qua mô đun truyền thông PLC Mitsubishi FX Series

  • RS-232C Interface
  • RS-485 Interface,
  • RS-485/232C Converter
  • RS-422 Interface
  • USB Interface