Hướng dẫn sử dụng Power Plex 40

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho dòng biến tần Power Plex 40.

https://drive.google.com/open?id=1yPExnSm9wYp7IbidGTV5ixn0U5O129gB