Hướng dẫn sử dụng Card Emerson MD29

Tài liêu hướng dẫn sử dụng Card Emerson MD29, giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng cũng như vận hành bộ máy của doanh nghiệp

https://drive.google.com/open?id=1OgHYiKidGGdYOg3Kt61YLIq0Iqve7onw