Hướng dẫn chuyển đổi màn hình Proface từ mã cũ GP2000, GP37 sang mã mới GP3000, GP4000

Hướng dẫn chuyển đổi màn hình Proface từ mã cũ GP2000, GP37 sang mã mới GP3000, GP4000 Proface Replace Guide: