Frenic Mini Manual

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Frenic Mini Manual, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hiệu quả, bảo trì sửa chữa cho dòng biến tần Frenic Mini Manual

https://drive.google.com/open?id=1wLSgoKyRW-BKyxcg8hll1qoyRJYqXjEX