Phần mềm lập trình màn hình Redlion Crimson 2.0

Phần mềm lập trình cho màn hình REDLION Crimson 2.0

Link download: https://drive.google.com/file/d/1oKxQAQ1m6jvWlxiFh1ZwE0A40wtIJBNk/view?usp=sharing