Phần mềm Setup Bộ điều khiển Nhiệt độ RKC PROTEM2 Software Ver.2

Download Phần mềm Setup Bộ điều khiển Nhiệt độ RKC PROTEM2 Software Ver.2 UPDATE 2019:

https://drive.google.com/file/d/1zt_yvqJvZYJLvNxr8Yva1PpxqE44JWeb

Sử dụng cho các dòng: FZ110 / FZ400 / FZ900 / GZ400 / GZ900 / RZ100 / RZ400 / RB100 / RB400 / RB500 / RB700 / RB900 / FB100 / FB400 / FB900 / SA100 / SA200 / HA400 / HA900 / HA401 / HA901 HA430 / HA930 / SB1